📄Định Nghĩa Chung

1.“Thành viên” là người đăng ký thành công tài khoản trên SaboMall.

2. “Hội viên” là những “Thành viên” tham gia đóng phí định kỳ để nhận thêm những ưu đãi riêng từ SaboMall.

3. “Giao Dịch Thành Công” có nghĩa là một giao dịch mua và/hoặc bán đối với một Sản Phẩm được xác nhận hoàn tất một cách đầy đủ giữa Người Mua và Người Bán trên Nền Tảng theo các chính sách của SaboMall. Đó là kết quả trực tiếp của việc Người Mua truy cập Nền Tảng thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt tại Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết, và Người Mua đó:

(a) Không phải là một người mua được tạo ra từ hệ thống hoặc phương tiện điện tử, ví dụ như robot, phần mềm máy tính hoặc các phương pháp tự động, giả lập hoặc không trung thực nhằm làm cho Người Mua đó được xem hoặc thể hiện như là một cá nhân có thực;

(b) Không sử dụng các trường thông tin đã điền sẵn;

(c) Điền đầy đủ tất các các thông tin cần thiết cho Giao Dịch Thành Công trong thời hạn do SaboMall quy định;

(d) Không bị SaboMall đánh giá là người dùng giao dịch với dụng ý không trung thực, không thỏa các điều kiện của Chương Trình, hoặc tài khoản người dùng thuộc về hoặc có liên quan đến tài khoản người dùng khác đã hiện hữu trên SaboMall.

4. “Nền Tảng” có nghĩa là bất kỳ nền tảng nào được vận hành bởi, bao gồm (nhưng không giới hạn) ứng dụng di động SaboMall ở App Store của Apple hoặc Cửa Hàng Google Play và các website của SaboMall.

5. “Sản Phẩm” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được Người Bán đăng tải trên Nền Tảng để bán cho Người Mua

6. “Nội Dung Cấm” có nghĩa là bất kỳ nội dung hoặc đăng tải nào vi phạm các chính sách SaboMall.

7. “Điều Khoản Dịch Vụ” có nghĩa là các điều khoản điều chỉnh việc sử dụng Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hướng dẫn hoặc quy chế được SaboMall áp dụng hoặc cập nhật theo từng thời kỳ.

8. “Lãnh Thổ” có nghĩa là lãnh thổ đặt trụ sở của pháp nhân SaboMall sử dụng dịch vụ tiếp thị liên kết.

9. “Người Dùng” có nghĩa là bất kỳ người dùng đã đăng ký hợp lệ trên Nền Tảng, bao gồm cả người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”).

Last updated