📄Thời hạn của các gói đóng phí Hội Viên

  • Gói 3 tháng - thời hạn sử dụng là 90 ngày

  • Gói 6 tháng - thời hạn sử dụng là 180 ngày

  • Gói 12 tháng - thời hạn sử dụng là 365 ngày

Last updated