📄Trường hợp nào có thể hoàn lại phí kích hoạt Hội Viên?

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt, nếu người dùng không sử dụng bất kỳ ưu đãi nào của chương trình hội viên SaboMall có thể yêu cầu hoàn lại phí hội viên.

Người dùng có thể yêu cầu hoàn lại phí bằng cách ấn vào mục “Trung tâm quyền lợi Hội viên”

Nếu người dùng “đã sử dụng một trong các ưu đãi” thì được coi là đã hưởng quyền lợi hội viên trong thời gian chương trình hoàn phí nên sẽ không được hoàn lại phí.

Last updated